Saturday, June 6, 2015

تعیین اهدافی که از بازاریابی پیامکی به آن خواهیم رسید

بازاریابی و تبلیغات پیامکی مدت زیادی نیست که یکی از المان های اصلی تبلیغات شده است و یکی از ابزار های جدید در زمینه بازاریابی به حساب می آید. اما نوپا بودن، نتوانسته جلوی استفاده و استقبال بسیار بالای صنایع و مشاغل، از این روش بازاریابی را بگیرد.
میزان تاثیر زیاد  و هزینه کم، از اصلی ترین عوامل رشد سریع بازاریابی پیامکی هستند که توانسته اند توجه افراد و سازمان های مختلف را جلب کنند. اما با این وجود،...

ادامه مطلب


No comments:

Post a Comment